nákupný košík
v košíku je 0 položiek
0.00 €
kategorie
top produkty
  • Bite me Bite me
Bite me
  • DJ DJ
DJ
  • Feel the power Feel the power
Feel the power
  • Smog on the Moscow Smog on the Moscow
Smog on the Moscow
  • Explosion bitch Explosion bitch
Explosion bitch

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup tovaru v internetovom obchode www.cooltricko.com a sú vydané v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka SR a upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. Zaslaním závaznej objednávky predávajúcemu vyjadruje kupujúci s týmito podmienkami svoj súhlas.

Všeobecné obchodné podmienky:

-       ceny uvedené pri našich produktoch sú konečné – vrátane 20 % DPH

-       kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 7-mich pracovných dní – okrem objednávok na základe vlastného návrhu

-       storno objednávky akceptujeme do 24 hodín prostredníctvom e-mailu, telefónu

-       tovar expedujeme do 4 pracovných dní prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. na dobierku ako poistenú zásielku

-       pred zaslaním objednávky je kupujúci povinný sa oboznámil s obchodnými a reklamačnými podmienkami platnými

v elektronickom obchode www.cooltricko.com

SÍDLO A POŠTOVÁ ADRESA PREDÁVAJÚCEHO

Renkolk, s.r.o.

Vajanského 5270/1A

921 01 Piešťany

Slovenská republika

IČO: 44648693

DIČ: 2022769793

IČ DPH: SK2022769793

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Zmluvné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obidve zmluvné strany záväzné. Predávajúci si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto obchodných podmienok.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je tovar uvedený  v potvrdenej objednávke, v ktorej kupujúci musí uviesť pravdivé a presné údaje: meno, priezvisko, adresu,  e-mail a telefónny kontakt. Za vznik kúpnej zmluvy sa považuje deň obdržania objednávky kupujúceho predávajúcim.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty. Predávajúci dodá tovar kvalitný, ktorý spĺňa všetky normy a právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.

Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

SPOSOB OBJEDNANIA

Tovar je možné objednať výlučne prostredníctvom našej stránky www.cooltricko.com, alebo v prípade individuálnych grafických požiadaviek aj  osobne v sídle spoločnosti po predchádzajúcom dohodnutí si termínu stretnutia.

DOBA DODANIA

Do štyroch pracovných dní odo dňa obdržania objednávky na formulári na  www.cooltricko.com na adresu udanú kupujúcim. V prípade nedodržania tejto doby dodania zo strany predávajúceho budete o tejto skutočnosti informovaní e-mailom prípadne telefonicky za účelom dohodnutia si náhradnej dodacej lehoty.

Upozornenie: Vaša objednávka nebude akceptovaná, ak v prípade overenia si hodnovernosti

objednávky na Vami uvedený telefonický kontakt nebude možné spojenie.

CENA TOVARU

Ceny tovaru sú uvedené pri každom produkte predávanom prostredníctvom internetového obchodu www.cooltricko.com. Cena je vrátane 20 % DPH bez poštovného.

SPOSOB PLATBY A POŠTOVNÉ

Za objednaný tovar zaplatíte pri prevzatí  dobierky.

Poštovné hradí kupujúci:

a)pri dodávkach na území SR – vrátane dobierky,  balného a poistného - 2,90 Eur

b)pri dodávkach do ČR -  vrátane balného a poistného                       - 4,80 Eur

c)pri dodávkach do ostatných krajín EU – vrátane balného a poistného    - 5,60 Eur

d)osobný odber v sídle spoločnosti – Piešťany                                    - 0,00 Eur

Dodávka tovaru mimo územia SR  je možné iba pri platbe vopred na účet predávajúceho, ktorý je vedený v ČSOB, č.účtu: 4007902777/7500. Ako variabilný symbol vždy uveďte číslo faktúry. Zásielka mimo územia SR je vždy poslaná ako poistený list s hmotnosťou do 500 gramov a cena za dodanie je vrátane balného. Tovar je počas dopravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v cene dopravy – poštovného.

Predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru Slovenskou poštou, t.j. dopravcom.

ZAOBCHÁDZANIE S TRIČKOM

Tričko odporúčame pri praní prevrátiť na rubovú stranu. Tričko je možné prať bežným pracím prostriedkom pri teplote vody maximálne 40 stupňov Celzia. Neodporúčane pri praní používať pracie prostriedky, ktoré obsahujú chemické bieliace zložky a chlór z dôvodu možných nežiadúcich účinkov na tričko a potlač.  Žehlenie trička doporučujeme cez rubovú stranu a podľa možnosti vyhnúť sa oblasti motívu.

ZÁRUČNÁ  DOBA

Na dodaný tovar sa vzťahuje 24-mesačná zákonná záručná doba, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim a úplným zaplatením dohodnutej kúpnej ceny. Táto záručná doba sa vzťahuje iba na produkty, pri ktorých boli dodržané zásady zaobchádzania s tričkom.

REKLAMAČNÉ KONANIE

Reklamácie vyrieši predávajúci k spokojnosti kupujúceho promptne individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné zjavné výrobné vady a poškodenia. Prípadné zjavné vady je kupujúci povinný ihneď písomne nahlásiť predávajúcemu a kupujúci má právo na reklamáciu. Považujeme za samozrejmé, že reklamáciu môže kupujúci uplatniť aj osobne v sídle spoločnosti po predbežnom telefonickom potvrdení termínu.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE  NA TIETO PRÍPADY:

a)     vady zapríčinené nešetrným používaním tovaru kupujúcim,

b)    nesprávnym použitím a starostlivosťou o tovar

c)     prirodzeným opotrebením

d)    kupujúci si vadu spôsobil sám

e)     reklamácia odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru

f)     ide o vady tovaru, pre ktoré bola kupujúcemu poskynutá zľava z ceny tovaru

g)     ide o vady spôsobené nevhodnými zásahmi kupujúceho alebo inej osoby na tovare, alebo na jeho súčasti.

PRÁVA A POVINNOSTI  STRÁN  PRI  REKLAMÁCII

Kupujúci je povinný reklamovaný tovar odoslať v poistenej obálke doporučene,nie na dobierku.Do obálky je kupujúci  povinný priložiť faktúru, ktorá slúži zároveň ako záručný list. Súčasťou reklamácie musí byť prednesený písomný popis reklamovaných vád, ktoré sú predmetom reklamácie  a čo kupujúci žiada.

Reklamáciu predávajúci vybaví spravidla do 7 až 30 kalendárnych dní  počítajúc odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Za prípadnú stratu poštou predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť. Reklamovaný tovar, ktorý bude kupujúcim zaslaný na dobierku, predávajúci neprevezme.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci je povinný v odstúpení od zmluvy uviesť správne a pravdivé kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za  reklamovaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zavazuje vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o preukázateľné poštové výlohy bezodkladne po vrátení objednaného (reklamovaného) tovaru. V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

Poštovné náklady na  vrátenie tovaru predávajúci neprepláca.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajci je povinný uchovávať a spracúvať osobné údaje kupujúcich v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.  Predávajúci nesmie poskytnúť tretím stranám získané osobné údaje kupujúcich. Tieto údaje budú predávajúcim použité výlučne pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky kupujúceho. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy predávajúceho vymazané.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.08.2010.

Akékoľvek zmeny alebo doplnky k týmto Všeobecným obchodným podmienkam budú vykonané výlučne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti.

V ostatnom, čo nie je upravené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, platí zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.


úvod      o nás      galéria      obchodné podmienky      odkazy      kontakt
CREATED BY W3S